Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

O nas

"JEDYNKA" DZISIAJ...

 Brzezińska „Jedynka” jest placówką, której nadano zaszczytny tytuł Szkoły Promującej Zdrowie. Dzięki doskonałemu usytuowaniu, świetnym warunkom lokalowym i bogatej bazie dydaktycznej, stwarza warunki dla rozwoju dzieci samodzielnych, aktywnych, otwartych i komunikatywnych. Praca placówki opiera się na ciekawych programach, nowoczesnych metodach nauczania i oceniania oraz profesjonalnej kadrze pedagogów. Atutem szkoły jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów. Oprócz kół zainteresowań z poszczególnych przedmiotów nauczania w „Jedynce” funkcjonuje Klub Europejski, zajęcia szachowe, dziennikarskie i teatralne. Powodzeniem cieszą się spotkania szkolnego koła LOP i klubu ”Wiewiórka” oraz  treningi w ramach SKS.

Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki i centrum multimedialnego, nowoczesnej sali informatycznej, pracowni multimedialnej i audiowizualnej. Zasad przedsiębiorczości i gospodarności uczy działający prężnie Samorząd Szkolny, który pozwala wychowankom placówki planować i oceniać własną pracę i kreatywność. Jego funkcjonowanie uatrakcyjnia życie kulturalno – rozrywkowe szkoły. Już od najmłodszych lat dzieci uczą się informatyki i języka angielskiego, biorą  udział w zajęciach na pływalni, a dzięki wydłużonemu czasowi opieki świetlicowej, wychowankowie mają możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły po skończeniu obowiązkowych zajęć dydaktycznych. „Jedynka” kształci w duchu uniwersalnych wartości, przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego odbioru współczesnej rzeczywistości. Uczy, wychowuje i ułatwia zdobywanie doświadczeń, pozwalających osiągnąć zamierzone cele. Wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach mają zapewniony kontakt z pedagogiem, pomoc logopedyczną oraz opiekę lekarską, stomatologiczną i pielęgniarską.

Nauczanie i wychowanie organizowane jest z duchem czasu, ukazuje świat poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem, innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne i wyjazdy dydaktyczne. W „Jedynce” standardem jest serdeczna, życzliwa , przyjacielska atmosfera. Uczniowie traktowani są sprawiedliwie, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i predyspozycji. Szkoła dba o zdrowie fizyczne i intelektualne wychowanków, uczy zdrowej rywalizacji, pielęgnuje tradycje i zwyczaje środowiska lokalnego, współpracuje z organizacjami i instytucjami niosącymi pomoc. Celem szkoły jest wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci, propagowanie partnerstwa oraz zdobywanie pracą i osiągnięciami uznania i szacunku społeczności lokalnej. Atutem placówki jest zagospodarowanie terenu wokół szkoły, obejmującego nasadzenie roślin i stworzenie kompleksu zieleni, służącego promowaniu postaw proekologicznych oraz pełniącego funkcję wypoczynkową, dydaktyczną i ozdobną. „Jedynka” jest szkołą tworzącą zintegrowane środowisko, miejscem gdzie uczniowie dorastają w poczuciu bezpieczeństwa, poszanowania godności i akceptacji. To społeczność twórcza i przede wszystkim przyjazna, hołdująca tradycji i nowoczesności jednocześnie.