Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Psycholog

Psycholog szkolny: Żaneta Wojtyra

PONIEDZIAŁEK: 7:30-9:30/ 11:30-15:30

WTOREK: 7:30 – 13:30

ŚRODA: 7:30-9:30/ 12:30-15:30

CZWARTEK: 7:00-9:30/ 12:30-16:00

PIĄTEK: 7:00-9:30/ 11:30-14:00

Zakres zadań psychologa

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych wśród uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej i prowadzenie działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec uczniów w celu rozwiazywania problemów wychowawczych, stanowiących barierę i ograniczających w pełnym uczestnictwie w życiu szkoły.
 3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Kierowanie uczniów w porozumieniu z rodzicami na badania specjalistyczne.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej.
 6. Zapewnianie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 9. Prowadzenie warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 10. Wspieranie wychowawców klas i innych nauczycieli w działaniach wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego.
 11. Współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądowymi, policją, ośrodkami wsparcia środowiskowego i innymi podmiotami współpracującymi ze szkołą.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

 • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu ( wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów).
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna).
 • Psychoedukacja i psychoprofilaktyka ( profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji).
 • Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Cele pracy psychologa

Celem pracy psychologa szkolnego jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki i osobowości uczniów, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz placówkami, które świadczą pomoc młodzieży i ich rodzinom.

Pomoc psychologiczna – spotkanie, rozmowa - próba znalezienia innego spojrzenia na sytuację, uporządkowanie myśli i uczuć, kreatywne szukanie rozwiązań, możliwość „wygadania" się w życzliwej i przyjaznej atmosferze.
Diagnoza psychologiczna - określenie potencjału, możliwości, predyspozycji intelektualnych, zawodowych, możliwość poznania siebie za pomocą testów psychologicznych.
Warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne.
Pomoc mediacyjna i interwencyjna w sytuacji problemowej i kryzysowej w szkole, klasie.
Konsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i polepszenia komunikacji.