Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Psycholog

Zakres zadań psychologa

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych wśród uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej i prowadzenie działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec uczniów w celu rozwiazywania problemów wychowawczych, stanowiących barierę i ograniczających w pełnym uczestnictwie w życiu szkoły.
 3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Kierowanie uczniów w porozumieniu z rodzicami na badania specjalistyczne.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej.
 6. Zapewnianie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 9. Prowadzenie warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 10. Wspieranie wychowawców klas i innych nauczycieli w działaniach wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego.
 11. Współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądowymi, policją, ośrodkami wsparcia środowiskowego i innymi podmiotami współpracującymi ze szkołą.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

 • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu ( wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów).
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna).
 • Psychoedukacja i psychoprofilaktyka ( profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji).
 • Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Cele pracy psychologa

Celem pracy psychologa szkolnego jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki i osobowości uczniów, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz placówkami, które świadczą pomoc młodzieży i ich rodzinom.

Pomoc psychologiczna – spotkanie, rozmowa - próba znalezienia innego spojrzenia na sytuację, uporządkowanie myśli i uczuć, kreatywne szukanie rozwiązań, możliwość „wygadania" się w życzliwej i przyjaznej atmosferze.
Diagnoza psychologiczna - określenie potencjału, możliwości, predyspozycji intelektualnych, zawodowych, możliwość poznania siebie za pomocą testów psychologicznych.
Warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne.
Pomoc mediacyjna i interwencyjna w sytuacji problemowej i kryzysowej w szkole, klasie.
Konsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i polepszenia komunikacji.

 GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

poniedziałek - 12:00 - 15:50
wtorek - 9:10 - 15:50
środa - 11:00 - 15:00
czwartek - 9:25 - 14:15
piątek - 10:00 - 11:30