Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pedagog

Zakres zadań pedagoga szkolnego:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów:

             - kompletowanie dokumentacji uczniów kierowanych na badania psychologiczno – pedagogiczne,

             - rozmowy indywidualne z uczniami,

             - pomoc w wyrównywaniu braków programowych,

             - prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej,

             - prowadzenie warsztatów na wskazany przez wychowawcę temat.

 1. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego  w stosunku do uczniów we współudziale rodziców i nauczycieli m.in.:
 •         - Dokonywanie okresowej oceny realizacji obowiązku szkolnego,
 •         - Dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole z uwzględnieniem oceny zagrożenia i niedostosowania społecznego na terenie szkoły,
 •         - Udzielanie rodzicom wsparcia w rozwiazywaniu trudności wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne, kierowanie do specjalistów,
 •         - Stała współpraca z kuratorami sadowymi, pracownikami socjalnymi, 
 •         - Wnioskowanie i kierowanie spraw uczniów do Sądu Rodzinnego i Sądu Nieletnich,
 •         - Udział w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

        5.Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego poprzez:

 •         - Rozwiazywanie bieżących spraw wychowawczych,
 •         - Analiza poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania uczniów posiadających orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, co do których                        stwierdzono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno – pedagoiczną oraz okresowa ocena skuteczności podjętych działań,
 •         - Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 •         - Rozmowy z uczniami zagrożonymi demoralizacją, społecznie niedostosowanymi, konfliktowymi, sprawiającymi trudności wychowawcze.
 1. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 2. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, tj.:
 •          - Pomoc przy ubieganiu się o stypendium i zasiłek szkolny,
 •          - Organizacja i udział w akcjach charytatywnych,
 •          - Współpraca z PCK – pozyskiwanie środków finansowych na dofinansowywanie wyjazdów w ramach zielonej szkoły, obiadów, doposażenia w przybory szkolne,
 •          - Typowanie uczniów na bezpłatny wypoczynek letni,
 •          - Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinom i dzieciom tj.: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, MOPS, Policją, Śwetlicą                             Środowiskowo – Terapeutyczną „Świetlik”, Sądem Rodzinnym i Sądem Nieletnich.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga, gdy:

 •          - nie radzą sobie z nauką,
 •          - ktoś naruszy ich prawa,
 •          - ktoś stosuje wobec nich przemoc,
 •          - potrzebują pomocy i rady,
 •          - chcą po prostu z kimś porozmawiać,
 •          - chcą poradzić się wybierając przyszłą szkołę bądź zawód.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy,  gdy:

 •          - dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami i odnalezieniem się w szkole,
 •          - problemy z zachowaniem lub z rówieśnikami,
 •          - chcą uzyskać informację o pomocy dla swoich dzieci,
 •          - mają problemy osobiste.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 •          - pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów,
 •          - analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 •          - wsparcia w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,
 •          - wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów.

 

PEDAGOG SZKOLNY: Joanna Stańczyk

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2019 – 2020

PONIEDZIAŁEK: 10 : 00 - 15 : 30

WTOREK: 8 : 30 - 14 : 00

ŚRODA: 9 : 00 – 15 : 00

CZWARTEK:  10 : 00 – 13 : 00

PIĄTEK: 11 : 00 – 13 : 00