Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pedagog

Pedagog szkolny: Joanna Stańczyk

PONIEDZIAŁEK: 10:00- 15:00

WTOREK: 10:00- 15:00

ŚRODA: 9:30- 15:30

CZWARTEK:  10:00- 17:00

PIĄTEK: 10:00-17:00

Zakres zadań pedagoga szkolnego:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów:

             - kompletowanie dokumentacji uczniów kierowanych na badania psychologiczno – pedagogiczne,

             - rozmowy indywidualne z uczniami,

             - pomoc w wyrównywaniu braków programowych,

             - prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej,

             - prowadzenie warsztatów na wskazany przez wychowawcę temat.

 1. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego  w stosunku do uczniów we współudziale rodziców i nauczycieli m.in.:
 •         - Dokonywanie okresowej oceny realizacji obowiązku szkolnego,
 •         - Dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole z uwzględnieniem oceny zagrożenia i niedostosowania społecznego na terenie szkoły,
 •         - Udzielanie rodzicom wsparcia w rozwiazywaniu trudności wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne, kierowanie do specjalistów,
 •         - Stała współpraca z kuratorami sadowymi, pracownikami socjalnymi, 
 •         - Wnioskowanie i kierowanie spraw uczniów do Sądu Rodzinnego i Sądu Nieletnich,
 •         - Udział w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

        5.Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego poprzez:

 •         - Rozwiazywanie bieżących spraw wychowawczych,
 •         - Analiza poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania uczniów posiadających orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, co do których                        stwierdzono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno – pedagoiczną oraz okresowa ocena skuteczności podjętych działań,
 •         - Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 •         - Rozmowy z uczniami zagrożonymi demoralizacją, społecznie niedostosowanymi, konfliktowymi, sprawiającymi trudności wychowawcze.
 1. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 2. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, tj.:
 •          - Pomoc przy ubieganiu się o stypendium i zasiłek szkolny,
 •          - Organizacja i udział w akcjach charytatywnych,
 •          - Współpraca z PCK – pozyskiwanie środków finansowych na dofinansowywanie wyjazdów w ramach zielonej szkoły, obiadów, doposażenia w przybory szkolne,
 •          - Typowanie uczniów na bezpłatny wypoczynek letni,
 •          - Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinom i dzieciom tj.: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, MOPS, Policją, Śwetlicą                             Środowiskowo – Terapeutyczną „Świetlik”, Sądem Rodzinnym i Sądem Nieletnich.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga, gdy:

 •          - nie radzą sobie z nauką,
 •          - ktoś naruszy ich prawa,
 •          - ktoś stosuje wobec nich przemoc,
 •          - potrzebują pomocy i rady,
 •          - chcą po prostu z kimś porozmawiać,
 •          - chcą poradzić się wybierając przyszłą szkołę bądź zawód.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy,  gdy:

 •          - dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami i odnalezieniem się w szkole,
 •          - problemy z zachowaniem lub z rówieśnikami,
 •          - chcą uzyskać informację o pomocy dla swoich dzieci,
 •          - mają problemy osobiste.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 •          - pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów,
 •          - analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 •          - wsparcia w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,
 •          - wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów.