Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna 

Główne cele pracy biblioteki to:

  1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zborów na wszystkich etapach edukacji.
  2. Zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji na temat istniejących w bibliotece pozycji książkowych.
  3. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
  4. Rozwijanie kreatywności uczniów.


  W bibliotece można:   
 - wybierać i wypożyczać książki,
 - czytać i oglądać,
 - szukać informacji,
 - korzystać z Internetu,
 - zadawać pytania,
 - spędzić w ciszy czas podczas przerw i po zakończonych lekcjach.

Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 22 300 woluminów. Miejsce to oferuje czytelnikom bogaty zbiór książek, zbiorów specjalnych, jak i innych materiałów przydatnych uczniom, nauczycielom, rodzicom. Księgozbiór  gromadzony jest zgodnie z potrzebami użytkowników, umożliwia prowadzenie efektywnej działalności informacyjnej. Filarem zbiorów są lektury szkolne oraz literatura piękna dla dzieci i młodzieży. Pokaźne są także zbiory literatury popularno - naukowej i metodycznej służące kadrze pedagogicznej i rodzicom.  Na bieżąco gromadzone są też zbiory audiowizualne.

 Biblioteka jest miejscem wielu spotkań. Organizuje  wystawy, konkursy recytatorskie, lekcje biblioteczne, zajęcia otwarte. Od wielu lat  współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Brzezinach, Biblioteką Pedagogiczną oraz Muzeum Regionalnym, zwłaszcza w zakresie organizowania  konkursów czy spotkań autorskich.

 Biblioteka jest azylem dla uczniów, którzy chętnie  przychodzą do niej po zajęciach bądź podczas przerw międzylekcyjnych.  Stara się na bieżąco pozyskiwać nowości czytelnicze z różnych źródeł, zawsze uwzględniając potrzeby czytelników.