Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Logopeda

 

Praca logopedy polega na pomocy dzieciom, które z różnych powodów mają zaburzenia mowy utrudniające komunikowanie się z innymi ludźmi, a także przyczyniające się do trudności w nauce. Ze względu na różne rodzaje zaburzeń logopeda może specjalizować się w pracy z dziećmi jąkającymi się, niesłyszącymi, upośledzonymi, mającymi trudności w pisaniu i czytaniu.

 

Cele terapii logopedycznej:

 • usprawnienie motoryki narządów mowy,
 • korygowanie wad wymowy,
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej,
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.Do zadań logopedy należy wykonanie specjalistycznych badań, analiza wyników, rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, rozpoznanie choroby i stanu zaburzeń oraz ustalenie programu terapii.

Terapia logopedyczna obejmuje:

 

 1. ĆWICZENIA ODDECHOWE – prawidłowe gospodarowanie oddechem, oddychanie torem brzusznym, różnicowanie fazy oddechowej, ekonomiczne zużywanie powietrza podczas mówienia.
 2. ĆWICZENIA NARZĄDÓW ARYTKULACYJNYCH – języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy – sprawne wykonywanie ćwiczeń języka, warg, podniebienia, żuchwy, świadome kierowanie ruchami narządów artykulacyjnych, opanowanie koordynacji ruchowej aparatu artykulacyjnego.
 3. ĆWICZENIA EMISYJNO – GŁOSOWE - operowanie natężeniem z wysokością głosu, mówienie z odpowiednią intonacją, właściwe modelowanie głosu, unikanie nadmiernego napinania mięśni i aparatu artykulacyjnego.
 4. ĆWICZENIA WŁAŚCIWE Z ZAKRESU KOREKCJI WAD WYMOWY – wywołanie głoski w izolacji, różnicowanie głosek o podobnym brzmieniu, rozpoznawanie głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów, prawidłowe układanie narządów artykulacyjnych, prawidłowe wybrzmiewanie głosek w izolacji, prawidłowe ułożenie narządów artykulacyjnych.
 5. UTRWALANIE GŁOSKI NA MATERIALE JĘZYKOWYM, W LOGOTOMACH, WYRAZACH, ZDANIACH – prawidłowe realizowanie głosek w logotomach, wyrazach w (w nagłosie, śródgłosie, wygłosie), układanie sylab, wyrazów z utrwaloną głoską.
 6. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE WYWOŁANĄ GŁOSKĘ – prawidłowe realizowanie głoski w wierszykach, piosenkach, wyliczankach.
 7. AUTOMATYZACJA POPRAWNEJ WYMOWY – w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji i historyjek obrazkowych.

 

ĆWICZENIA WSPOMAGAJĄCE TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ

 

ĆWICZENIA ORTOFONICZNE – naśladowanie dźwięków otaczającego świata (gwizd, śpiew ptaków, syczenie węża), naśladowanie głosem czynności fizjologicznych organizmu (chuchanie, dmuchanie).

ĆWICZENIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ SŁUCHU FONEMATYCZNEGO – różnicowanie i identyfikowanie dźwięków mowy ludzkiej, dokonywanie analizy i syntezy wyrazowej, różnicowanie głosek.

ĆWICZENIA I ZABAWY Z MUZYKĄ – LOGORYTMIKA – wystukiwanie rytmu, rytmizowanie wypowiedzi.

ĆWICZENIA STYMULUJĄCE OGÓLNY ROZWÓJ DZIECKA – wzbogacanie słownika czynnego i biernego, zapamiętywanie zagadek i wierszyków, rozwijanie pamięci, myślenia, rozwijanie grafomotoryki, wyćwiczenie ręki dominującej.

KSZTAŁTOWANIE TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI SŁOWNEJ – opowiadanie własnymi słowami krótkich tekstów, układanie rymów.

MASAŻ LOGOPEDYCZNY

 

Współpraca Rodziców z logopedą jest podstawowym i zasadniczym elementem skutecznej terapii logopedycznej. Logopeda nadaje kierunek terapii, decyduje o jej przebiegu, ale to rodzice są odpowiedzialni za utrwalanie wypracowanych podczas terapii elementów. Nawet najlepiej prowadzona terapia, która nie będzie utrwalana w domu, nie przyniesie takich efektów jakie mogłaby przynieść.

 

Czas pracy logopedów:

 

Magdalena Koza ;  czwartek, godz.13.00-14.30

                                  piątek, godz.13.00 – 13.45

Beata Szewczyk;     wtorek, godz. 13.15 -14.00

                                  piątek, godz.12.15 – 14.00