Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Pedagog

Zakres zadań pedagoga szkolnego:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów:

             - kompletowanie dokumentacji uczniów kierowanych na badania psychologiczno – pedagogiczne,

             - rozmowy indywidualne z uczniami,

             - pomoc w wyrównywaniu braków programowych,

             - prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej,

             - prowadzenie warsztatów na wskazany przez wychowawcę temat.

 1. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego  w stosunku do uczniów we współudziale rodziców i nauczycieli m.in.:
 •         - Dokonywanie okresowej oceny realizacji obowiązku szkolnego,
 •         - Dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole z uwzględnieniem oceny zagrożenia i niedostosowania społecznego na terenie szkoły,
 •         - Udzielanie rodzicom wsparcia w rozwiazywaniu trudności wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne, kierowanie do specjalistów,
 •         - Stała współpraca z kuratorami sadowymi, pracownikami socjalnymi, 
 •         - Wnioskowanie i kierowanie spraw uczniów do Sądu Rodzinnego i Sądu Nieletnich,
 •         - Udział w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

        5.Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego poprzez:

 •         - Rozwiazywanie bieżących spraw wychowawczych,
 •         - Analiza poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania uczniów posiadających orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, co do których                        stwierdzono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno – pedagoiczną oraz okresowa ocena skuteczności podjętych działań,
 •         - Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 •         - Rozmowy z uczniami zagrożonymi demoralizacją, społecznie niedostosowanymi, konfliktowymi, sprawiającymi trudności wychowawcze.
 1. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 2. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, tj.:
 •          - Pomoc przy ubieganiu się o stypendium i zasiłek szkolny,
 •          - Organizacja i udział w akcjach charytatywnych,
 •          - Współpraca z PCK – pozyskiwanie środków finansowych na dofinansowywanie wyjazdów w ramach zielonej szkoły, obiadów, doposażenia w przybory szkolne,
 •          - Typowanie uczniów na bezpłatny wypoczynek letni,
 •          - Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinom i dzieciom tj.: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, MOPS, Policją, Śwetlicą                             Środowiskowo – Terapeutyczną „Świetlik”, Sądem Rodzinnym i Sądem Nieletnich.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga, gdy:

 •          - nie radzą sobie z nauką,
 •          - ktoś naruszy ich prawa,
 •          - ktoś stosuje wobec nich przemoc,
 •          - potrzebują pomocy i rady,
 •          - chcą po prostu z kimś porozmawiać,
 •          - chcą poradzić się wybierając przyszłą szkołę bądź zawód.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy,  gdy:

 •          - dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami i odnalezieniem się w szkole,
 •          - problemy z zachowaniem lub z rówieśnikami,
 •          - chcą uzyskać informację o pomocy dla swoich dzieci,
 •          - mają problemy osobiste.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 •          - pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów,
 •          - analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 •          - wsparcia w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,
 •          - wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów.

 

PEDAGOG SZKOLNY: Joanna Stańczyk

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2019 – 2020

PONIEDZIAŁEK: 10 : 00 - 15 : 30

WTOREK: 8 : 30 - 14 : 00

ŚRODA: 9 : 00 – 15 : 00

CZWARTEK:  10 : 00 – 13 : 00

PIĄTEK: 11 : 00 – 13 : 00