Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Psycholog

Zakres zadań psychologa

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych wśród uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej i prowadzenie działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec uczniów w celu rozwiazywania problemów wychowawczych, stanowiących barierę i ograniczających w pełnym uczestnictwie w życiu szkoły.
 3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Kierowanie uczniów w porozumieniu z rodzicami na badania specjalistyczne.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej.
 6. Zapewnianie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 9. Prowadzenie warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 10. Wspieranie wychowawców klas i innych nauczycieli w działaniach wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego.
 11. Współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądowymi, policją, ośrodkami wsparcia środowiskowego i innymi podmiotami współpracującymi ze szkołą.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

 • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu ( wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów).
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna).
 • Psychoedukacja i psychoprofilaktyka ( profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji).
 • Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Cele pracy psychologa

Celem pracy psychologa szkolnego jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki i osobowości uczniów, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz placówkami, które świadczą pomoc młodzieży i ich rodzinom.

Pomoc psychologiczna – spotkanie, rozmowa - próba znalezienia innego spojrzenia na sytuację, uporządkowanie myśli i uczuć, kreatywne szukanie rozwiązań, możliwość „wygadania" się w życzliwej i przyjaznej atmosferze.
Diagnoza psychologiczna - określenie potencjału, możliwości, predyspozycji intelektualnych, zawodowych, możliwość poznania siebie za pomocą testów psychologicznych.
Warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne.
Pomoc mediacyjna i interwencyjna w sytuacji problemowej i kryzysowej w szkole, klasie.
Konsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i polepszenia komunikacji.

 GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

poniedziałek - 12:00 - 15:50
wtorek - 9:10 - 15:50
środa - 11:00 - 15:00
czwartek - 9:25 - 14:15
piątek - 10:00 - 11:30