Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

 

 Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
 2. Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły.
 3. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 4. Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.
 5. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 6. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 7. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, projektowania i organizowania uroczystości szkolnych, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 8. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 9. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 10. Rozwój zainteresowań.
 11. Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 12. Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach.

 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
 • redagowanie szkolnej gazetki,
 • organizowanie dyskotek szkolnych,
 • organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,
 • zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły,
 • prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem komputera oraz tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły,
 • informowanie całej społeczności szkolnej o problemach i wydarzeniach szkolnych (apele, lekcje wychowawcze, spotkania).

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: Malwina Górecka

Zastępcy przewodniczącej: Natalia Stańczyk i Adam Dejda

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Aleksandra Wojdal i Piotr Guzek