Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Raport z autoewaluacji oraz arkusze zbiorcze

RAPORT Z AUTOEWALUACJI

 ORAZ ARKUSZE ZBIORCZE

Szkoła Podstawowa nr 1 Kazimierza Wielkiego w Brzezinach

 

 

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU PIERWSZEGO                                                                                                              

 

Wymariary i wskaźniki (stan pożądany, „optymalny”)

Ocena

(punkty)

Elementy wymagające poprawy

(jeśli aktualny stan odbiega od pożądanego, czyli oceny 5)

1

2

3

1.  Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy i życiu  szkoły

a)     W koncepcji pracy szkoły (lub w dokumencie o innej nazwie) zapisano, że: szkoła realizuje program SzPZ; program należy do priorytetów; promocja zdrowia dotyczy uczniów i pracowników; zapis jest zgodny z przyjętą
w Polsce koncepcją SzPZ (Analiza dokumentu)

5    4    3    2

-

b)   Uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice mają poczucie, że zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną sprawą w szkole (Ankieta U, N, Pn, R – pyt. 1)

5    4    3    2

-

c)    Pracownicy szkoły uważają, że w szkole podejmowane są działania na rzecz promocji ich zdrowia (Ankieta N, Pn – pyt. 3)

5    4    3    2

Zaproszenie pracowników niepedagogicznych na szkoleniowe Rady Pedagogiczne związane z tematyką Szkoły Promującej Zdrowie.

2.    Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie 

a)    W zespole promocji zdrowia są przedstawiciele: dyrekcji, N, Pn, U, R, pielęgniarka szkolna; zadania zespołu sformułowano na piśmie (Analiza dokumentu, wywiady)

5    4    3    2

Zaproszenie do członkostwa zespołu promocji zdrowia przedstawicieli rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.

b)   Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia został powołany przez dyrektora na wniosek zespołu promocji zdrowia; zadania koordynatora sformułowano na piśmie (Wywiad z koordynatorem, analiza dokumentu)

5    4    3    2

-

c)    Pielęgniarka szkolna uczestniczy w planowaniu, realizacji i ewaluacji projektów promocji zdrowia w szkole (Wywiad z pielęgniarką i dyrektorem)

5    4    3    2

-

d)   Dyrekcja wspiera działania w zakresie promocji zdrowia (Wywiady, obserwacje)

5    4    3    2

-

3.   Szkolenia, informowanie i dostępność informacji na temat koncepcji szkoły promującej zdrowie

a)   Członkowie dyrekcji szkoły i szkolnego zespołu promocji zdrowia uczestniczyli w szkoleniu/ach dotyczącym/ych SzPZ w ostatnich 3 latach (Wywiad, analiza dokumentów)

5    4    3    2

-

b)   Zorganizowano wewnętrzne szkolenia (doskonalenie) na temat SzPZ dla rady pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych w ostatnich 3 latach (Analiza dokumentów, Ankieta N pyt. 2, Pn pyt. 2)

5    4    3    2

Zaproszenie pracowników niepedagogicznych na szkoleniowe Rady Pedagogiczne związane z tematyką Szkoły Promującej Zdrowie.

c)   Uczniom wyjaśnia się, co oznacza SzPZ, w sposób dostosowany do poziomu ich rozwoju poznawczego (Ankieta U – pyt. 2)

5    4    3    2

-

d)   Rodzicom uczniów wyjaśnia się, co to znaczy, że szkoła ich dziecka jest SzPZ (Ankieta R – pyt. 2, analiza dokumentów)

5    4    3    2

Częstsze informowanie rodziców o projekcie podczas zebrań z wychowawcą. Zamieszczenie na Facebookowej stronie szkoły informacji na temat bieżących działaniach projektu SzPZ.

e)   Na stronie internetowej szkoły jest zakładka poświęcona SzPZ, zawierająca aktualne i wyczerpujące informacje na ten temat (Analiza strony internetowej)

5    4    3    2

Dodanie informacji na stronie internetowej szkoły na temat projektu SzPZ.

f)    Tablica informująca o programie SzPZ jest umieszczona widocznym
i powszechnie dostępnym miejscu szkoły i zawiera aktualne informacje (Obserwacja, analiza informacji)

5    4    3    2

Zmiana lokalizacji tablicy informacyjnej dotyczącej projektu SzPZ, systematyczna zmiana aktualnych informacji.

4.    Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich dokumentowanie

a)   W 3 ostatnich latach opracowano roczne plany działań w zakresie promocji zdrowia i ich ewaluacji, z uwzględnieniem potrzeb uczniów, nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych (Analiza planów)

5    4    3    2

-

b)   Zapisy planów działań i ich ewaluacji są zgodne z zasadami przyjętymi
w SzPZ w Polsce (Analiza planów)

5    4    3    2

-

c)   W ostatnich 3 latach sporządzono raporty z ewaluacji procesu i/lub wyników działań w zakresie promocji zdrowia zgodne z zasadami przyjętymi w SzPZ
w Polsce (Analiza raportów)

5    4    3    2

-

 

Podsumowanie wyników w standardzie pierwszym

Wymiar

Średnia liczba punktów

Wybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa

(wybierz je z kolumny 3)

a

b

c

1.      Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy
i życiu szkoły

4,6

·        Zaproszenie pracowników niepedagogicznych na szkoleniowe Rady Pedagogiczne związane z tematyką Szkoły Promującej Zdrowie.

2.      Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie 

4,5

·        Zaproszenie do członkostwa zespołu promocji zdrowia przedstawicieli rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.

3.      Szkolenia, systematyczne informowanie i dostępność informacji na temat koncepcji szkoły promującej zdrowie

4

·       Zaproszenie pracowników niepedagogicznych na szkoleniowe Rady Pedagogiczne związane z tematyką Szkoły Promującej Zdrowie.

·       Częstsze informowanie rodziców o projekcie podczas zebrań z wychowawcą. Zamieszczenie na Facebookowej stronie szkoły informacji na temat bieżących działaniach projektu SzPZ.

·       Dodanie informacji na stronie internetowej szkoły na temat projektu SzPZ.

·        Zmiana lokalizacji tablicy informacyjnej dotyczącej projektu SzPZ, systematyczna zmiana aktualnych informacji.

4.      Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia

5

-------------------------------------------------------

 

 

Średnia liczba punktów dla standardu pierwszego (dla 4 wymiarów): 4,5

 

Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów w kolumnie c): Zaproszenie pracowników niepedagogicznych na szkoleniowe Rady Pedagogiczne związane z promocją zdrowia oraz dodanie informacji na stronie internetowej szkoły,

 

Data: 30.09.2020 r.     Podpis szkolnego koordynatora: Karolina Włodarkiewicz

 

 

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU CZWARTEGO                                                                                                   

 

Wymiary i wskaźniki (stan pożądany „optymalny”)

Ocena

(punkty)

Elementy wymagające poprawy

(jeśli aktualny stan odbiega od pożądanego, czyli oceny 5)  

1

2

3

1.   Wybrane pomieszczenia i wyposażenie szkoły oraz organizacja pracy

a)    Stołówka szkolna jest urządzona estetycznie, możliwe jest spożycie ciepłego posiłku bez pośpiechu (Obserwacja, ankieta U – pyt. 25)

5    4    3    2

Zwiększenie ilości przerw obiadowych w celu zwiększenia komfortu dzieciom w czasie obiadów.

b)   W szkole jest odpowiednio wyposażone i wykorzystywane pomieszczenie do indywidualnej, spokojnej pracy nauczycieli (Obserwacja)

5    4    3    2

 

c)    W szkole jest pomieszczenie do spotkań indywidualnych nauczycieli
z rodzicami uczniów (Obserwacja)

5    4    3    2

Wydzielenie jednej z klas na do spotkań indywidualnych z rodzicami.

d)    W szkole jest odpowiednio wyposażone pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi (Obserwacja)

5    4    3    2

 

e)    W szkole jest pomieszczenie dla pielęgniarki szkolnej (gabinet profilaktyczny) i ustalony jest czas jej pracy w szkole (Obserwacja, wywiad z pielęgniarką)

5    4    3    2

 

f)    Uczniowie mają możliwość pozostawiania podręczników i pomocy
w szkole (Obserwacja))

5    4    3    2

 

g)   Stoły i krzesła są dostosowane do wzrostu uczniów; uczniowie są informowani o numerze mebli dla nich właściwym (Obserwacja, wywiady
z uczniami)

5    4    3    2

 

h)   Jakość (oceniana z punktu widzenia ergonomii i profilaktyki zaburzeń układu ruchu) oraz stan techniczny krzeseł i stołów dla nauczycieli są dobre (Obserwacja, wywiad z N)

5    4    3    2

 

i)     Nauczyciele i pracownicy uważają, że praca w szkole jest dobrze zorganizowana, równomiernie rozłożone są zadania (Ankieta N – pyt. 31, Pn – pyt. 20)

5    4    3    2

 

2.      Czystość szkoły

a)    Szkoła jest czysta (Obserwacja, ankieta U – pyt. 20, N – 29, R – pyt. 16)

  4    3    2

Poprawienie stanu czystości szkoły przez pracowników obsługi.

b)    Toalety i umywalnie są czyste, stale dostępny jest papier toaletowy i mydło, jednorazowe ręczniki lub suszarki (Obserwacja, ankieta U – pyt. 21)

5    4    3    2

Zwrócenie większej uwagi na dostępność papieru toaletowego w kabinach oraz poprawienie czystości i zapachu panującego w toaletach.

 

 

c)    Uczniowie zachowują porządek i dbają o czystość w szkole (Obserwacja, ankieta U – pyt. 22, Pn – pyt. 19)

5    4    3    2

Zwrócenie uwagi uczniom na utrzymywanie porządku w klasie i własnym otoczeniu, oraz zwrócenie uwagi na temat poszanowania pracy pracowników obsługi.

 


3.      Organizacja przerw międzylekcyjnych

a)    Wszystkie przerwy międzylekcyjne (poza tzw. długą przerwą) trwają nie krócej niż 10 minut (Analiza dokumentów)

5    4    3    2

 

b)   Podejmowane są systematyczne działania dla zmniejszenia hałasu w szkole, zwłaszcza w czasie przerw międzylekcyjnych (Obserwacja, wywiady z dyrekcją, ankieta N – pyt. 30)

5    4    3    2

 

c)    Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne na powietrzu (Obserwacja, ankieta U – pyt. 23)

5    4    3    2

 

4.      Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna członków społeczności szkolnej

a)     Dokonywana jest diagnoza potrzeb uczniów w zakresie aktywności fizycznej i wykorzystywane są ich propozycje w planowaniu obowiązkowych lekcji WF, zajęć do wyboru i pozalekcyjnych (Wywiad z nauczycielami WF.)

5    4    3    2

 

b)    Istnieje oferta zajęć do wyboru dla uczniów (od II etapu edukacyjnego)
w ramach obowiązkowych zajęć WF (Wywiady z nauczycielami WF)

5    4    3    2

Zwiększenie ilości zajęć dodatkowych dla uczniów.

c)     Dokonuje się okresowej analizy rozmiarów i przyczyn absencji uczniów na lekcjach WF oraz podejmowane są działania dla zwiększenia  uczestnictwa  uczniów w lekcjach WF i ograniczenia liczby zwolnień z tych lekcji (Wywiad
z nauczycielami WF, dyrektorem)

5    4    3    2

 

d)    Sprawy związane z aktywnością fizyczną i uczestnictwem uczniów w zajęciach WF są omawiane na zebraniach z rodzicami; rodziców zachęca się do organizacji/udziału w imprezach w szkole związanych z aktywnością fizyczną i zdrowym żywieniem (Ankieta R – pyt. 17 i 19)

5    4    3    2

 

e)     Prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów jej potrzebujących (Wywiad z nauczycielami WF, pielęgniarką szkolną)

5    4    3    2

 Ze względu na brak zapotrzebowania na tego typu zajęcia nie odbywają się one w naszej szkole. Propozycja wprowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jako zajęcia dodatkowe.

f)     Nauczyciele WF współpracują z pielęgniarką szkolną w zakresie kwalifikacji lekarskiej uczniów do zajęć WF i dostosowują formy zajęć do potrzeb
i możliwości uczniów z chorobami przewlekłymi, w tym z otyłością (Wywiad
z nauczycielami WF, pielęgniarką)

5    4    3    2

 

g)    W ocenianiu uczniów na zajęciach WF bierze się pod uwagę ich systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia, zaangażowanie, aktywność na lekcjach i postępy, a nie tylko wyniki testów sprawności fizycznej
i innych sprawdzianów (Wywiad z nauczycielami WF)

  4    3    2

 

h)   W szkole istnieje oferta udziału w zorganizowanych zajęciach ruchowych/sportowych (np. oferta zajęć w szkole, wykorzystanie środków
z funduszu socjalnego na zajęcia poza szkołą) dla pracowników szkoły (Analiza dokumentacji)

5    4    3    2

Propozycja wprowadzenia zajęć sportowych dla nauczycieli np. joga , aerobik.

 

 

5. Żywienie w szkole

a)       Uczniowie mają stały dostęp do wody pitnej (poza wodą z kranu) lub do  innego napoju (Obserwacja, wywiad z intendentką)

  4    3    2

 

b)      Organizowane są drugie śniadania spożywane wspólnie przez wszystkich uczniów i nauczyciela we wszystkich klasach (Obserwacja, wywiady z N, ankieta U – pyt. 24)

5    4    3    2

Zachęcenie starszych uczniów do wspólnych śniadań w klasie z wychowawcami.

c)       Organizowane są ciepłe posiłki szkolne dla uczniów z wykorzystaniem zasad racjonalnego żywienia (Obserwacja, analiza jadłospisów, ich ocena przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej)

5    4    3    2

 

d)      Szkoła uczestniczy w programach Agencji Rynku Rolnego: „Mleko
w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” i produkty te są właściwe wykorzystywane (eliminowanie marnotrawstwa) (Obserwacja, wywiady
z dyrektorem, N)

5    4    3    2

 

e)       Okresowo diagnozuje się, czy uczniowie przychodzą do szkoły po śniadaniu i co zjadają (kupują lub przynoszą) w czasie pobytu w szkole; wyniki tej diagnozy omawiane są z uczniami i rodzicami (Analiza dokumentów, ankieta R –pyt. 18,wywiady z wybranymi wychowawcami)

  4    3    2

 

f)       Organizuje się dożywianie uczniów z rodzin o niskich dochodach w sposób przeciwdziałający ich dyskryminacji (Obserwacja, analiza dokumentacji)

5    4    3    2

 

g)       W czasie uroczystości, imprez, zebrań w szkole i w klasach (np. imieniny, urodziny uczniów) oferowane są warzywa, owoce, a ograniczane słodycze (Obserwacja, wywiady)

5    4    3    2

Propozycja zmiany produktów „ słodkich” na zdrowe przekąsek.

h)       W organizacji posiłków uwzględnia się specyficzne potrzeby żywieniowe uczniów (np. z przewlekłymi chorobami, na diecie wegetariańskiej) (Obserwacja, wywiad z  pracownikami stołówki)

5    4    3    2

 

 

 

 

 

Podsumowanie wyników w standardzie czwartym

 

Wymiar

Średnia liczba punktów

Wybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa

(wybierz je z kolumny 3)

a

b

C

1.     Wybrane pomieszczenia i ich wyposażenie oraz organizacja pracy,

4,8

·       Zwiększenie ilości przerw obiadowych w celu zwiększenia komfortu dzieciom w czasie obiadów.

·        Wydzielenie jednej z klas na do spotkań indywidualnych z rodzicami.

2.     Czystość szkoły,

4,3

·       Zwrócenie większej uwagi na dostępność papieru toaletowego w kabinach oraz poprawienie czystości i zapachu panującego w toaletach.

·       Zwrócenie uwagi uczniom na utrzymywanie porządku w klasie i własnym otoczeniu, oraz zwrócenie uwagi na temat poszanowania pracy pracowników obsługi.

·       Poprawienie stanu czystości szkoły przez pracowników obsługi.

 

3.     Organizacja przerw międzylekcyjnych

5

---------------------------------------------------

4.     Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna członków społeczności szkolnej

4,7

·        Zwiększenie ilości zajęć dodatkowych dla uczniów.

·        Ze względu na brak zapotrzebowania na tego typu zajęcia nie odbywają się one w naszej szkole. Propozycja wprowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jako zajęcia dodatkowe.

·        Propozycja wprowadzenia zajęć sportowych dla nauczycieli np. joga , aerobik.

 

5.     Żywienie w szkole

4,5

·       Zachęcenie starszych uczniów do wspólnych śniadań w klasie z wychowawcami.

·        Propozycja zmiany produktów „ słodkich” na zdrowe przekąsek.

 

 

 

 

 

Średnia liczba punktów dla standardu czwartego (dla 5 wymiarów): 4,7

 

Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów z kolumny c): Głównym problemem zdiagnozowanych na podstawie ankiet jest kwestia poprawy czystości w szkole, szczególnie w toaletach, oraz umożliwienie nauczycielom korzystania z zajęć sportowych.

 

 

                Data: 30.09.2020 r.                                 Podpis szkolnego koordynatora: Karolina Włodarkiewicz

 

ARKUSZ OCENY EFEKTÓW DZIAŁAŃ                                                                                                                 

 

Dobre samopoczucie w szkole (część E ankiety)

Badana grupa

Średnia liczba punktów

Najważniejsze lub najczęściej powtarzające się czynniki wpływające
na samopoczucie
(dotyczy odpowiedzi na pytania otwarte w ramkach)

Przyczyny nieudzielenia odpowiedzi
na pytania otwarte

DOBRZE

ŹLE

1

2

3

4

5

Uczniowie

Liczba
zbadanych: 356

3

- wsparcie kolegów i koleżanek

- atmosfera

- mili nauczyciele

- dobre oceny

- poczucie bezpieczeństwa

- spotkania z rówieśnikami

- nie koleżeńscy koledzy z klasy

- mundurki

- hałas

- brzydki zapach w toalecie

- stres przed sprawdzianami

- niektórzy nauczyciele

- dużo nauki

 

Nauczyciele

Liczba
zbadanych: 35

5

- atmosfera

- współpraca

- przyjaźni koledzy i koleżanki

 

- nadmierna dokumentacja

- hałas

- nierówne traktowanie pracowników

- zmieniające się przepisy prawa

- brak ogólnodostępnej toalety dla nauczycieli

 

Pracownicy niepedagogiczni

Liczba
zbadanych: 5

5

- życzliwa dyrekcja i nauczyciele

- miła atmosfera

- przyjaźni koledzy i koleżanki

- brak poszanowania pracy ze strony uczniów

 

Rodzice

Liczba
zbadanych: 362

5

- miła atmosfera

- porządek w szkole

Mili wychowawcy i nauczyciele oraz dyrekcja

- dobra współpraca i komunikacja z nauczycielami

- indywidualne podejście do uczniów

- dobra organizacja szkoły

- hałas

 

Średnia liczba punktów

dla czterech grup

4,5

 

 

 

 

 

 

 

   Elementy wymagające poprawy:

   Poziom hałasu, warunki sanitarne, atmosfera w klasach, poziom stresu, równe traktowanie pracowników i uczniów.

 

   Problem priorytetowy:

   Polepszenie warunków sanitarnych zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów oraz podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia poziomu hałasu w szkole.

 

 

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia (część F ankiety)

Badana grupa

Odsetek odpowiedzi

tak

Działania dla umacniania zdrowia podejmowane

NAJCZĘŚCIEJ

NAJRZADZIEJ

1

2

3

4

Uczniowie

Liczba
zbadanych: 356

79%

- staram się być bardziej aktywny fizycznie

- bardziej dbam o higienę

- staram się w ciągu dnia znajdować czas na odpoczynek

- proszę kogoś o pomoc gdy mam jakieś kłopoty

- ograniczam czas spędzony przy komputerze, telefonie, tablecie, smartfonie

- nieporozumienia z koleżankami i kolegami

- zwracam uwagę na to jak się odżywiam

Nauczyciele

Liczba
zbadanych: 35

93%

- zwracam większą uwagę na utrzymywanie dobrych relacji z bliskimi osobami

- staram się szukać pozytywów zarówno w sobie, jaki i w innych ludziach

- zwracam uwagę na to jak się odżywiam

- znajduję czas na relaks i odpoczynek

- zwracam większą uwagę na systematyczne wykonywania samobadania

 

Pracownicy niepedagogiczni

Liczba
zbadanych: 5

60%

- zwracam większą uwagę na utrzymywanie dobrych relacji z bliskimi osobami

- staram się być bardziej aktywny fizycznie

- zwracam uwagę na to jak się odżywiam

- zwracam większą uwagę na systematyczne wykonywania samobadania

- znajduję czas na relaks i odpoczynek

Średni odsetek dla trzech grup

77%

 

 

Wnioski do dalszych działań:

    Wśród młodzieży należy zwiększyć działania mające na celu praktyczne wykorzystanie wiadomości w zakresie zdrowego odżywiania oraz promować alternatywne formy spędzania czasu wolnego mające na celu odciągnięcie uczniów od technologii informatycznej. Dzięki temu poprawia się ich relacje oraz psychiczny i fizyczny stan zdrowia.

 

Data: 30.09.2020 r.         Podpis szkolnego koordynatora: Karolina Włodarkiewicz

 

RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI                                                                                                       

 

  1. Ocena standardów i wybór problemów priorytetowych

Standard

Średnia liczba punktów

Problem priorytetowy

1

2

3

1.      Koncepcja pracy szkoły, jej struktura
i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich skuteczności i długofalowości

4,5

Do Dodanie informacji na stronie internetowej szkoły, zaproszenie pracowników niepedagogicznych na szkoleniowe Rady Pedagogiczne związane z promocją zdrowia.

 

2.      Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów

 

 

 

3.      Szkoła realizuje edukację zdrowotną
i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie

 

 

4.      Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samo-poczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy
z rodzicami

4,7

G

     Głównym problemem zdiagnozowanych na podstawie ankiet jest kwestia poprawy czystości w szkole, szczególnie w toaletach, oraz umożliwienie nauczycielom korzystania z zajęć sportowych w szkole.

 

 

  1. Ocena efektów działań i wybór problemów priorytetowych

Dobre samopoczucie w szkole

  • Średnia liczba punktów dla 4 grup: 4,6
  • Problem priorytetowy: Zwiększenie ilości szkoleń i spotkań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej podnoszących wiedzę praktyczna i teoretyczną w zakresie szeroko rozumianego zdrowia jednostki, jak i społeczeństwa.

 

 

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia

  • Średni odsetek odpowiedzi „tak” dla 4 grup: 77 %

Wnioski do dalszych działań: Wśród młodzieży należy zwiększyć działania mające na celu praktyczne wykorzystanie wiadomości w zakresie zdrowego odżywiania oraz promować alternatywne formy spędzania czasu wolnego mające na celu odciągnięcie uczniów od technologii informatycznej. Dzięki temu poprawia się ich relacje oraz psychiczny i fizyczny stan zdrowia.

 

  • Podsumowanie

 

  1. Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły jako szkoły promującej zdrowie?

- utrzymanie wysokiego standardu promocji zdrowia, poprzez liczne i przede wszystkim praktyczne działania prozdrowotne

 

  1. Jakie są korzyści z przeprowadzenia autoewaluacji?

- aktualizacja wiedzy na temat bieżących potrzeb i problemów wszystkich grup społecznych w szkole

- wyznaczenie nowych celów do zrealizowania w szkole

- uzyskanie wiedzy na temat dotychczasowych działań

 

  1. Jakie były trudności związane z przeprowadzeniem autoewaluacji?

- brak chęci do uczestnictwa w ankietowaniu

- udzielanie tylko odpowiedzi zamkniętych

- nadmierna dokumentacja

 

 

   Data: 30.09.2020 r.                   Podpis szkolnego koordynatora: Karolina Włodarkiwicz